Strategie školy

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem.

Podmínkou jsou reálné stavební kameny, které by se měly stát základem systematického zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.

Těmi kameny jsou srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy.

 

 
UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝ.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 • Poskytování vyvážené vzdělávací nabídky žákům od 5 let ve všech zřizovaných  uměleckých oborech.
 • Dobré prostorové a materiální vybavení školy.
 • Kulturně podnětné prostředí.
 • Pružný aktivní kolektiv odborných pedagogů.
 • Velká možnost veřejné umělecké prezentace žáků.
 • Směřování k praktické hře v souborech a komorních uskupeních školy.
 • Provázanost tradiční a moderní výuky.
 • Příprava ke studiu na školy uměleckého nebo pedagogického směru.

POSLÁNÍ ŠKOLY

 

Posláním ZUŠ Luby je být inspirativní a kreativní školou pro kvalitní umělecké vzdělávání žáků všech zřizovaných oborů. Školou, která vnímá prostředí svého působení a je pro své žáky bezpečným místem pro jejich vlastní umělecký růst.

VIZE ŠKOLY

 

Respektovaná regionální instituce se stabilním personálním, materiálním a ekonomickým zázemím, jejíž žáci školu navštěvují rádi a stávají se z nich, pod vedením kvalitních pedagogů, absolventi s celoživotním vztahem k umění. Být hlavním udržovatelem kulturních tradic regionu a vychovávat mladou generaci umělců, aby se aktivně podílela na kulturním dění ve svém okolí. Chceme být školou, na kterou si absolventi i v dospělosti rádi vzpomenou a přivedou do ní své potomky.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

 • Vysvětlováním a názornými ukázkami seznamujeme žáky s uměleckým jazykem a uměleckými technikami, tak, aby sami mohli být umělecky činní.
 • Na vhodných příkladech vysvětlujeme strukturu uměleckého díla, vedeme dialog nad volbou uměleckých prostředků.
 • Vedeme žáky k formulování vlastních názorů, k toleranci k odlišným názorům, přístupům, k respektu k uměleckému vyjadřování a k ochraně kulturního dědictví.
 • Žákům zdůrazňujeme, že jejich pravidelná soustavná práce a domácí příprava vedou k neustálému zdokonalování; o způsobu a důležitosti domácí přípravy informujeme i rodiče.
 • Důsledně hodnotíme plnění zadaných úkolů, společně s žáky porovnáváme jednotlivé výkony, analyzujeme chyby a učíme je se z nich poučit.
 • Pravidelně poskytujeme žákům zpětnou vazbu o jejich pokroku, dáváme prostor pro sebehodnocení.
 • Upřednostňujeme pozitivní hodnocení.
 • Žáky zapojujeme do společných aktivit a podporujeme vlastní umělecké aktivity žáků.
 • Pro žáky pravidelně pořádáme koncerty, veřejná vystoupení a výstavy, kde mohou předvést svůj profesní pokrok.
 • Žáky informujeme (prostřednictvím rozhovoru, nástěnky,  webu, …) o konání kulturních akcí, s žáky o akcích diskutujeme.
 • Svým chováním, přípravou na hodiny, přístupem, vystupováním, respektováním jiných názorů jdeme žákům příkladem.

 

Výše zmíněné body jsou jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepcí a strategií rozvoje školy. Stanovují vize, cíle a směr, kterým se škola ubírá. Je velmi podstatné vzít v úvahu ještě jistá hlediska, demografickou a sociálně-ekonomickou charakteristiku prostředí, ve kterém škola působí, dostupnost kvalitních pedagogů, materiální a finanční podmínky, popř. složení žáků školy. K dosažení reálných cílů je zapotřebí  pracovat na konstruktivním dialogu a spolupráci všech tří zúčastněných stran (škola, zákonný zástupce žáka, zřizovatel).