Pronájem hudebních nástrojů

Pronájem (půjčovné) se platí pololetně převodem na bankovní účet školy vedený u Komerční banky a.s., Obrněné brigády 20, Cheb.

 

Platební předpis obdržíte do svého e-mailu, který jste uvedli v osobních údajích žáka, v průběhu října na I. pololetí a v průběhu března na II. pololetí.

Úplata při pololetní úhradě je splatná vždy v měsíci říjnu za I. pololetí a v měsíci březnu za II. pololetí.

 

Jako variabilní symbol uvádějte vždy při platbě školného osobní číslo žáka uvedené na předpisu!

Neuvádějte prosím při převodu jiný variabilní symbol jako rodné číslo dítěte apod., vyčkejte vždy na předpis, variabilní symboly se po pololetí mění!!!

Zapůjčení nástroje potvrdí rodiče vždy každý školní rok na výpůjční list.

Drobné opravy a větší zaviněné škody vzniklé na zapůjčeném inventáři školy (včetně ztráty nebo úplné destrukce) hradí žák, který má předmět vypůjčen, v plném rozsahu. Opravy a rekonstrukce, které vznikly celkovým opotřebením materiálu, hradí škola.

 

Nástroj měsíčně pololetně
trubka 60,- Kč 300,- Kč
klarinet – plast 40,- Kč 200,- Kč
klarinet 70,- Kč 350,- Kč
příčná flétna 70,- Kč 350,- Kč
housle 4/4 60,- Kč 300,- Kč
housle 1/2, 3/4 50,- Kč 250,- Kč
saxofon 70,- Kč 350,- Kč

bicí souprava

akordeon

100,- Kč

60,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

Kytara se v současné době nezapůjčuje. Je ale možné se s vyučujícím domluvit, kde a jakým způsobem si nástroj opatřit.