Distanční výuka

Kdy škola vyučuje distanční formou

  • V případě vyhlášení krizových opatření po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví), nebo z důvodu nařízení karantény. Využití nabídky distančního vzdělávání je ze strany žáka dobrovolné.

Kdy škola nenabízí distanční výuku

  • V případě vyhlášení ředitelského volna, pokud Ministerstvo školství (MŠMT) schválí změnu v organizaci školního roku, při nemoci pedagoga, případně i při jiných závažných okolnostech.

Způsob komunikace

  • Škola preferuje synchronní on-line výuku, která může být doplněna asynchronní on-line formou, případně i výukou off-line.
  • Pokud není stanoveno vzájemnou domluvou zákonného zástupce žáka / zletilého žáka s pedagogem jinak, výuka se uskutečňuje dle pravidelného rozvrhu hodin.

Omlouvání žáka z distančního vzdělávání

  • Pokud se žák nemůže účastnit naplánovaného distančního vzdělávání, sdělí tuto skutečnost učiteli předem prostřednictvím zákonného zástupce (nezletilý žák) a výuka je omluvena.

Školní vzdělávací program

  • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a podle platného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Hodnocení žáka

  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je uskutečňováno slovním hodnocením s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocením žáků, případně i zapojením zákonných zástupců nezletilých žáků.

Úplata za vzdělávání

  • Na základě výkladu MŠMT se úplata za vzdělávání platí a za období, kdy byla výuka realizována distanční formou, nevrací.

VĚŘÍME, ŽE TENTO STAV NEPOTRVÁ DLOUHOU DOBU A BUDEME SE S NAŠIMI ŽÁKY MOCI SEJÍT PŘI OSOBNÍ VÝUCE.